Austria – European Parliament Election 2014: SORA/ORF second projection

Austria – European Parliament Election 2014: SORA/ORF projection